Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zakládající člen Unie pro krajinu

Signatář Evropské platformy proti větrným farmám (European Platform Against Windfarms - EPAW)

Obrazek

 

Toužimský antivětrník, zapsaný spolek

 

Původní web na adrese www.mujweb.cz/spolecnost/touzimantivent byl zrušen!

 

 Toužimsku prozatím plánované obří "větrníky" nad Krásným Údolím nehrozí! (více v Aktualitách a rubrice VE v regionu)

 

Skandální odhalení! Podivná politika našeho státu zajišťuje investorům v oblasti OZE pohádkové zisky hrazené z našich kapes!

 

     Impulsem ke vzniku našeho spolku, původně občanského sdružení, bylo zveřejnění návrhu konceptu územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje, kde se v grafické části jednoho z výkresů objevily na území Toužimska rozsáhlé plochy určené k výstavbě VE. O tomto záměru nevěděla žádná z dotčených obcí Toužimska, natož občané. Již dříve město Toužim uzavřelo na základě rozhodnutí zastupitelstva města č.3/6/2003 smlouvu s firmou Czech Venti z Chomutova o tom, že město nebude klást realizaci záměru na výstavbu VE žádné překážky. Tomuto rozhodnutí mělo na základě usnesení zastupitelstva předcházet referendum, které však rada města změnila na pouhou anketu, která pak byla provedenou jen na části území obce (v Toužimi, Radyni a Kojšovicích) na podzim roku 2003 a které se zúčastnilo pouze 1120 občanů z nichž pro stavbu VE pak hlasovalo 793 občanů, tj. asi jen čtvrtina všech občanů – voličů v obci (město Toužim má cca 3.800 obyvatel).
     Proto byl dne 29. ledna 2006 v Toužimi ustaven přípravný výbor, který zahájil kroky k registraci občanského sdružení na Ministerstvu vnitra ČR. Registrace u MV ČR byla zahájena 14. března 2006, provedena pak byla 16.6. 2006 pod č.j. VS/1-1/64490/06-02, bylo přiděleno IČO 27033759.
     Následně byla po organizační schůzce v roce 2007 svolána na čtvrtek 28. února 2008 ustavující veřejná členská schůze. Ta za účasti 11 občanů přijala prvních 7 členů a zvolila orgány sdružení – předsedu, místopředsedu a tajemníka. 
     Již v roce 2007 navázal přípravný výbor kontakty s ostatními podobně zaměřenými sdruženími na území ČR, prvním výsledkem těchto kontaktů je dobře fungující výměna zkušeností a informací z oblasti, která nás zajímá. Rovněž jsme se zapojili do koordinace společného postupu a do přípravy na vznik celostátní Unie proti VE. 23. ledna 2009 jsme se stali signatáři Evropské platformy proti větrným farmám (European Platform Against Windfarms - EPAW).

     V roce 2014 se sdružení transformovalo v zapsaný spolek, registrovaný ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 4538 u Krajského soudu v Plzni. V současné době se věnujeme vylepšování našeho webu, informování veřejnosti o problematice VE a obnovitelných zdrojů energie, pozornost věnujeme také přípravě územních plánů  obcí v našem regionu a v neposlední řadě také osvětové činnosti a spolupráci s ostatními podobně zaměřenými spolky. Naposledy jsme se zabývali záměrem na vybudování VTE v Krásném Údolí.  

 

 

 Poslední aktualizace webu 25.06.2022

 

Zatím klid...ale

30. 3. 2019

V posledních letech se zájem o obnovitelné zdroje energie poněkud změnil, a to také díky našemu tlaku. Investoři, kteří logicky hledají především maximální zisky bez ohledu na ostatní související věci si záhy našli nové pole neorané. Boom kolem sluneční energie, kolem fotovoltaiky byl podobný tomu větrnému a zdá se, že dokonce předčil ten větrný. Snad jedinou pozitivní věcí bylo, že fotovoltaika se v krajině lépe ztrácí a nepůsobí až tak rušivě jako les vysokých stožárů s rotujícími listy. Ale jak se říká, čert nikdy nespí, a tak je potřeba mít se stále na pozoru, zvláště pokud naši politici stále podléhají volání všeho schopných investorů, kteří se dožadují nutnosti veřejné podpory bez ohledu na oprávněné zájmy společnosti jako celku a dovedně se maskují ekologií. Jistě, opatření k zamezení klimatických a ekologických změn na naší planetě jsou zcela nezbytná a nutná, ovšem je k nim potřeba přistupovat s rozumem a rozmyslem, tak aby byly opravdu po všech stránkách efektivní. 

 

Na VE a další OZE budeme doplácet ještě 15 až 20 let

12. 3. 2014

Díky našim politikům budeme ještě 15 až 20 let doplácet na pohádkové zisky provozovatelů některých obnovitelných zdrojů energie (OZE). Více v příspěvku ZDE.

 

Ve Střížovicích na Plzeňsku odmítli obří VE

12. 3. 2014

Až 195 metrů vysoké obří větrníky měly chtěla vybudovat německá firma Ostwind v malé obci Střížovice jižně od Plzně, v sousedství nebílovského barokního zámku. Obyvatelé obce i okolí odmítli tento záměr v petici a nakonec i v obecním referendu 1.3. 2014. Více k tomu ZDE.

 

 

Projekt VTE Krásné Údolí pozastaven!

27. 11. 2013

Na základě negativního posudku na dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí záměru "VTE Krásné Údolí" ze 16.9.2013 a  následného nesouhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí, oznamovatel záměru, firma VTE Krásné Údolí s.r.o., požádal o ukončení procesu posuzování vlivů záměru VTE Krásné Údolí na životní prostředí. Ovšem jak investor, tak vedení města Krásné Údolí se nehodlají vzdát a napadají rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

 

Posudek EIA na VTE Krásné Údolí

20. 11. 2013

16.9.2013  obdržel odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Karlových Varech posudek na dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), dle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, záměru "VTE Krásné Údolí". Více v celém příspěvku, text posudku ZDE.

 

Krásnoúdolská radnice zpochybňuje vizualizaci odpůrců

18. 4. 2013

Ve vývěsní skřínce města Krásného Údolí se objevilo srovnání vizualizací investora VTE Krásné Údolí a odpůrců VTE. Cílem je zdiskreditovat vizualizaci odpůrců VTE,  vytvořených Ing. arch. Jiřím Janischem, neboť ukazuje větrníky v "plné parádě" a dokazuje, že nebudou tak úplně neviditelné, jak se snaží tvrdit investor.

 

Evropský paradox

18. 4. 2013

Naláká ČEZ investory do svých fotovoltaik? Článek k problematice podpory OZE.

 

Informační leták k výstavbě VTE Krásné Údolí

17. 4. 2013

 

Co se aktuálně děje kolem VTE v Krásném Údolí

17. 4. 2013

V současné době, tedy v dubnu 2013, běží proces posuzování vlivů na životní prostředí na záměr VTE Krásné Údolí (kód záměruVTE Krásné Údolí - kód záměru KVK456), který je nyní v etapě přípravy vyhodnocení dokumentace EIA. K dokumentaci EIA bylo možné se vyjádřit v průběhu března, čehož využili jak okolní obce tak i fyzické i právnické osoby. Současně odpůrci výstavby VTE Krásné Údolí připravili osvětovou kampaň v Krásném Údolí, neboť se ukázalo, že místní obyvatelé nejsou dostatečně a objektivně informováni o problematice VTE. V březnu se rovněž přípomínkoval právě zpracovávaný územní plán města Krásné Údolí. Více informací najdete v celém příspěvku.

 

Je možné srovnávat VTE Jindřichovice a VTE Krásné Údolí?

17. 4. 2013

   Nedávno jsme s manželkou vyjeli ověřit některé skutečnosti projektanta záměru výstavby šesti vysokých větrných elektráren Krásné Údolí, (dále VTE Krásné Údolí), který je v současné době připravován k výstavbě a který svými technickými a pohledovými dopady výrazně zasáhne zhruba 1.150 obyvatel. Cílem cesty byla skupina čtyř VTE, které jsou umístěny na katastru obce Jindřichovice, okres Sokolov a které realizoval stejný investor. Přístup k nim nebyl složitý, řeší ho odbočka na komunikaci Sokolov Kraslice, zhruba v polovině cesty mezi obcemi Dolní Nivy a Jindřichovice.
   Zaměřili jsme se na sledování několika ukazatelů, které se zpravidla uplatňují při zdůvodňování záměrů VTE v území a které po bodech uvádíme

(více v celém příspěvku).
 

Toužimsko se bouří proti obřím větrníkům v Krásném Údolí

7. 3. 2013

vizualizacevtekrudolijanisch.jpgNěkteří obyvatelé i obce Toužimska se začínají bouřit proti výstavbě větrné elektrárny (VTE) v Krásném Údolí. Obce společně s odpůrci VTE připravili pro veřejnost podpisovou akci a občané mohou vyjádřit podpisem společného stanoviska v jednotlivých obcích a též v toužimském infocentru svůj odmítavý postoj k VTE.

 

Pozdní prozření v Baudreville... aneb úžasná investice pro zlost

20. 2. 2013

Obyvatelé severozápadofrancouzské vesničky Bodreville, v Normandii, podobně jako mnoho jiných po celém světě, podlehlo vábení "větrníků", když za určitý obnos peněz do obecní kasy z pronájmu obecních pozemků provozovateli větrných elektráren, souhlasili s jejich výstavbou. Po čase zjistili, že byli obelháni a větrníky za jejich domy jsou nyní jejich noční můrou. V této přímořské lokalitě fouká prakticky nepřetržitě, takže obří "větrníky" běží neustále. Místní lidé jsou na přírodní hluk moře a větru zvyklí, ale po výstavbě čtyř větrných elektráren se situace změnila. Pravidelný mechanický hluk, zcela odlišný od toho přírodního, se neodbytně vtírá do jejich života. Dnes svého neuváženého činu litují... Reportáž najdete v Odpoledním vysílání Radiožurnálu z 6. února 2013, 16:00 hodin - záznam najdete ve stopě 43:45 minut: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2823676. A celý článek v celém příspěvku. 

 

Budeme zase platit za něčí zlotřilost?

11. 2. 2013

Tak to už konečně prasklo, i když tak trochu divně a na vrub fotovoltaiky. To, o čem víme již delší dobu a na co jsme vždy poukazovali na příkladu větrných elektráren, tedy to, že kdosi pod pláštíkem ekologie a zelené energie buduje mohutný tunel do státní kasy a našich peněženek, je tedy na světě. A opět se mlží, místo toho, aby se řešilo, jak zachránit naše peníze, řeší se jak to z nás dostat. Kdo a kdy zastaví podivný systém arbitráží řízených zločineckými skupinami "podnikatelů". Budeme opět mlčet a necháme se jako hloupé ovce, lumpy a jejich pomahači ve státní správě, samosprávě a dalších institucích, a to i v zahraničí, schovávajících se za šikovně ušité zákony, oškubat? Nastává doba říci jasné stop všem těm loupežníkům, a nejen v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE). Nic proti OZE, nepochybně má jisté opodstatnění, ale jak víme i z historie, každou dobrou myšlenku a věc dokáží někteří lidé zneužít, a je tedy třeba být neustále ve střehu a nebýt lhostejný k dění okolo nás. Ostatně o to nám jde i v Toužimském antivětrníku a dalších spřízněných organizacích v rámci Unie pro krajinu či nadnárodní EPAW, o rozumný a odpovědný přístup k veřejným statkům - tedy k životnímu prostředí, veřejným financím, přírodě.        

 

Obnovitelné zdroje energie a my

25. 1. 2013

Hlavní příčinou našich potíží s velkými větrnými elektrárnami (VVE) v našem regionu je především nekoncepční a neracionální státní podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE). Více k této problematice v našem (a nejen našem) regionu si přečtěte v celém příspěvku.

 

VTE Krásné Údolí posoudí EIA

23. 12. 2012

Na základě výsledku zjišťovacího řízení, provedeného v roce 2012, Krajský úřad Karlovarského kraje rozhodl 3. listopadu 2012, že záměr na výstavbu větrné elektrárny (VTE) v Krásném Údolí, má významný vliv na životní prostředí a tedy bude dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

 

 

VTE Krásné Údolí - zjišťovací řízení 2012

21. 12. 2012

Záměr na vybudování větrné elektrárny u Krásného Údolí vstoupil v roce 2012 do další etapy.

Investor, VTE Karásné údolí, tedy firma VTE Krásné Údolí s.r.o. z Chomutova, vybudoval nad Krásným Údolím mobilní měřící stanici a v srpnu 2012 přistoupil k administrativním úkonům k povolení realizace záměru.

Vzhledek k tomu, že záměr na výstavbu VTE Krásné Údolí není v souladu s územně plánovací dokumentací, město Krásné Údolí zahájilo již v roce 2011 zpracovávání nového územního plánu, kde by tento záměr byl na požadavek investora obsažen, tato dokumentace je před schválením.

Investor Krajskému úřadu Karlovy Vary oznámil v srpnu 2012 záměr na výstavbu VTE Krásné Údolí a ten 26. září 2012 zahájil zjišťovací řízení záměru, zařazeného v kategorii II, v rámci posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Jako dotčené obce byly osloveny pouze město Krásné Údolí, obec Útvina a Otročín, a přestože vliv zamýšlených VTE bude výrazně zasahovat i na území města Toužimi, toto osloveno nebylo.

Pro zjišťovací řízení vypracovala v červnu 2012 firma G.L.I. – sdružení podnikatelů z Humpolce - příslušnou dokumentaci, zejména hodnocení krajinného rázu.   

 

Publikace Syndrom větrných turbín

1. 11. 2011

Díky aktivitám Unie pro krajinu byl pořízen překlad publikace Wind Turbine Syndrom od Niny Piermont, MD. a PhD., z roku 2009, která pojednává o zdravotnickém výzkumu působení větrných elektráren na lidské zdraví. Překlad publikace je možno stáhnout zde.