Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt VTE Krásné Údolí pozastaven!

27. 11. 2013

Na základě negativního posudku na dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), dle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, záměru "VTE Krásné Údolí" ze 16.9.2013 a  následného nesouhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí, oznamovatel záměru, firma VTE Krásné Údolí s.r.o., požádal o ukončení procesu posuzování vlivů záměru VTE Krásné Údolí na životní prostředí. Důvody uvádí zástupce firmy níže.

Investor, firma VTE Krásné Údolí s.r.o, i vedení města Krásné Údolí se však nevzdávají svého záměru na výstavbu až 6 vysokých větrných elektráren. Investor proto na postup Odboru životního prostředí Krajského úřadu v Karlových Varech, tak na údajné závažné porušení zákonných povinností zpracovatelem posudku podal stížnosti Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí.

Vyjádření starosty města Krásné Údolí, Bc. Martina Franka, zveřejněné v obecním zpravodaji Občasník č. 5/13 města Krásné Údolí, str. č. 1 a č. 2
"...Větrné elektrárny na území katastru Krásného Údolí a aktuální stav tohoto projektu?? V letních měsících byl zpracován Posudek vlivu tohoto záměru na životní prostředí a to vybranými odborníky ze strany Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚKK). Posudek s negativním stanoviskem je možno nalézt na www.cenia.cz/eia kód KVK456, nebo si přečíst včetně všech příloh na našem úřadě. Na základě žádosti předkladatele (případný investor a iniciátor záměru – VTE Krásné Údolí, s.r.o.) bylo celé řízení, pro záměr umístění šesti větrných elektráren v navržené podobě, ukončeno. Další informace, vyjádření a názory jednatele předkládající strany k ukončenému procesu jsou také součástí tohoto vydání – viz str. č. 7.
Dále byl počátkem listopadu (po šesti měsících čekání) rozhodnut spor mezi městem Krásné Údolí versus Ministerstvo dopravy (MD) a Úřad pro civilní letectví (ÚCL) o ochranných pásmech letiště Toužim v Přílezích. Podstatou sporu bylo umístění ploch v nově tvořeném územním plánu pro případnou výstavbu větrných elektráren. I přes svůj původní písemný souhlas náhle ÚCL názor změnil a s plochami v současnosti nesouhlasí. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které rozpor řešilo, vyhovělo MD (a tím i ÚCL) na základě „Ochranných pásem letiště Toužim“. Tato pásma byla zřízena z moci úřední formou opatření obecné povahy s účinností až ode dne 25.10.2013. Celý spor byl tedy dořešen (5.11.2013) až po „vzniku“ ochranných pásem a věc byla vyřízena mezi MD a MMR uzavřením dohody o řešení rozporu. Já, jako zástupce města, které pořizuje svůj vlastní územní plán, jsem na rozhodující jednání na MMR pozván ani nebyl. To ovšem nic nemění na faktu, že je město povinno dohodu MD a MMR plně respektovat a nemá možnost dalšího odvolání. Náš podaný nesouhlas (rozhodnutím zastupitelstva z 20.6.2013) s vymezením těchto ochranných pásem letiště (jsou stanovena po celém území katastru Odolenovic a cca 90% katastru Krásného Údolí) nebyl akceptován a připomínka zamítnuta..."

Vyjádření investora VTE Krásné Údolí s. r. o., zveřejněné v obecním zpravodaji Občasník č. 5/13 města Krásné Údolí, str. č. 7:  
Vážení občané města Krásné Údolí!
Pravděpodobně se k Vám již donesla zpráva, že záměr výstavby větrných elektráren VTE Krásné Údolí byl ukončen. To ale ne ní zcela přesné –  ukončen byl pouze proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí, a to na žádost oznamovatele.
Na internetovém informačním systému EIA je jako důvod ukončení uvedeno, že oznamovatel nepovažuje za daného stavu (po zveřejnění posudku s nesouhlasným stanoviskem) za smysluplné pokračovat v procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí ni tato informace není zcela přesná – odbor životního prostředí Krajského úřadu v Karlových Varech jako příslušný úřad podle zákona 100/2001 Sb. totiž zveřejnil jen tu část zdůvodnění, která neodhaluje skutečný, pro něj značně nepříjemný, stav věci.
Celé zdůvodnění totiž znělo „Po prostudování zpracovaného posudku k záměru VTE Krásné Údolí a zhodnocení průběhu celé posudkové části procesu EIA, nepovažujeme v dané situaci za smysluplné pokračovat v procesu posuzování záměru na životní prostředí.
Jako oznamovatelé záměru máme za to, že zveřejněním uvedeného naprosto neobjektivního posudku s nedostatečně zdůvodněným a nepodloženým návrhem negativního stanoviska byl posuzovaný záměr VTE Krásné Údolí v předkládané podobě jak v procesu EIA, tak v očích veřejnosti neoprávněně a nenapravitelně poškozen a z tohoto důvodu žádáme ve smyslu § 23, odst. 2 zákona č 100/2001 Sb., v platném znění, o ukončení procesu posuzování vlivů záměru VTE Krásné Údolí na životní prostředí.“
K tomu je nutno doplnit, že prokazatelná neobjektivita zmiňovaného posudku (tzn. závažné porušení § 19, odst. 2 zákona 100/2001 Sb.) je mimo jiné jedním z důsledků velmi nestandardního postupu příslušného úřadu v této etapě hodnoce ní vlivů záměru na životní prostředí Přestože zákon č. 100/2001 Sb. ukládá příslušnému úřadu zadání posudku bez zbytečného odkladu, byl posudek bez jakéhokoli odpovídajícího zdůvodnění zadán až 3 měsíce po zveřejnění dokumentace.
Zpracovatel posudku byl určen na základě značně nestandardního dvoukolového výběrového řízení, v němž po obeslání první skupiny uchazečů a po obdržení jejich nabídek, tzn. i po možném zjištění jejich nabídkových cen, byla doobeslána druhá skupina, z níž byl teprve vybrán zpracovatel posudku.
Bez jakékoli adekvátní reakce ze strany příslušného úřadu navíc vybraný zpracovatel posudku nedodržel ani jeden z určených (dvakrát prodlužovaných!) termínů pro odevzdání posudku, přestože součástí zadávacích podmínek příslušného úřadu pro účastníky výběrového řízení na zpracování posudku byl i požadavek garantování schopnosti zpracování posudku včas.
Postup příslušného úřadu tedy zjevně nebyl zcela v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. (a patrně ani se zákonem č. 137/2006 Sb.) a v nezvykle vstřícném vztahu k vybranému zpracovateli posudku nebyly příslušným úřadem dodržovány ani jeho vlastní zadávací podmínky výběrového řízení.
Dalším důsledkem neodůvodněného protahování a překračování zákonných lhůt příslušným úřadem bylo v daném případě navíc neúnosné zpolitizování celého procesu EIA ze strany odpůrců záměru a vyvolání natolik konfrontační atmosféry, že jsme se rozhodli po zhodnocení vzniklého stavu o dočasném pozastavení přípravy tohoto projektu a zažádali o ukončení procesu posuzování vlivů záměru VTE Krásné Údolí na životní prostředí.
Jak na postup Odboru životního prostředí Krajského úřadu v Karlových Varech, tak na závažné porušení zákonných povinností zpracovatelem posudku námi byly podány stížnosti Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí.
V přípravě záměru VTE Krásné Údolí ale budeme dále pokračovat a doufáme v jeho dotažení až do úspěšného a i pro Vás a Vaše město užitečného konce.
Za investora VTE Krásné Údolí s. r. o., Rudolf Kreisinger - jednatel