Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schválené znění stanov registrované u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. L 4538:
 
 

Toužimský antivětrník, z. s.

Stanovy

 

Čl. 1

Název a sídlo

l.   Název spolku je „Toužimský antivětrník, z. s.“ (dále jen „Spolek“).

2.  Sídlem Spolku je Komárov 12, 364 01 Toužim.

 

Čl. 2

Účel

1. Spolek je dobrovolný svazek členů, jejichž společným zájmem je ochrana přírody a krajiny v regionu Toužimska, který je pro tento účel vymezen územím, které tvoří územní obvody obcí Krásné Údolí, Otročín, Toužim, Útvina a územní obvody obcí s nimi sousedících, a dále zastupování zájmů obyvatel Toužimska vůči orgánům státní správy a samosprávy, jakož i ochrana práv členů a zastupování práv občanů těchto obcí a vlastníků nemovitostí v těchto obcích dotčených činností třetích osob, související zejména se stavbou a provozem větrných elektráren a směřující ke zhoršení kvality životního prostředí, nedodržování či přímému porušování platných právních norem a jiné obdobné činnosti, jejíž výsledek může být výše uvedeným subjektům na újmu.

2. Činnost Spolku je zaměřena především na koordinaci a společný postup jeho členů při naplňování účelu Spolku.

 

 

Čl. 3

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem Spolku je  členská schůze (dále jen „Schůze“), kterou tvoří členové Spolku.

2. Schůze zasedá podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně, a to v územním obvodu Toužimska. Zasedání Schůze svolává předseda, který je povinen svolat zasedání Schůze též v případě, kdy o to požádá alespoň třetina členů Spolku. Dílčí zasedání Schůze, je-li svoláno, musí proběhnout ve lhůtě 30 dnů. Zasedání Schůze se svolává oznámením, které se doručí každému členu (písemně, emailem), kde jsou uvedeny místo, čas a program zasedání Schůze, a to nejméně 30 dnů před zahájením zasedání.

3. Do výlučné pravomoci Schůze patří:

- schvalování stanov a jiných vnitřních předpisů Spolku a jejich změn,

- schvalování plánu činnosti Spolku na kalendářní rok,

- schvalování zprávy o činnosti Spolku za předcházející kalendářní rok, včetně zprávy o hospodaření,

- přijímání nových členů, vylučování členů,

- volba a odvolání předsedy, místopředsedy a tajemníka,

- revize hospodaření,

- rozhodování o zániku Spolku,

- rozhodování o výši členského příspěvku.

- rozhodobání o vstupu do jiných pravnických osob a sdružení, a další věci, o nichž se Schůze usnese.

4. Schůze je schopná se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů Spolku. Pro konání náhradního zasedání platí odpovídající ustanovení platného zákona. K přijetí platného usnesení Schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.

5. Ze zasedání Schůze pořizuje předsedající do 10 dnů písemný zápis obsahující prezenční listinu přítomných členů Spolku, průběh jednání a přijatá usnesení Schůze.

 

Čl. 4

Předseda

1. Statutárním orgánem Spolku je předseda Spolku (dále jen „Předseda“), který zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech samostatně, v souladu s těmito stanovami a usneseními Schůzí a výboru Spolku. Předseda má právo zmocnit jednat v určitých věcech jménem Spolku další osoby. Tyto další osoby jednají na základě a v rozsahu písemného zmocnění každá samostatně. Předseda je volen Schůzí a jeho volební období je pětileté.

2. Dokumenty Spolku potvrzuje Předseda svým vlastnoručním podpisem ke kterému připojí své jméno a příjmení,  název funkce a název Spolku („Toužimský antivětrník, z. s.“). 

3. Předseda svolává zasedání Schůze a výboru Spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Schůzi předkládá k projednání zprávu o činnosti Spolku a jeho orgánů za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření.

 

Čl. 5

Výbor

1. Výkonným orgánem Spolku je výbor Spolku (dále jen „Výbor“), který zajišťuje činnost Spolku v období mezi Schůzemi v souladu s těmito stanovami, vnitřními předpisy a usneseními Schůzí.

2. Výbor je tříčlenný, tvoří jej Předseda, a další volení členové Výboru - místopředseda a tajemník, jejich funkční období je pětileté.

3.        Místopředseda Spolku (dále jen „Místopředseda“) na základě písemného zmocnění zastupuje Předsedu a plní další úkoly určené mu Výborem. Tajemník Spolku (dále jen „Tajemník“) vede seznam členů, pokladnu, evidenci hospodaření a účetnictví, eviduje došlou a odeslanou poštu a archivuje písemnosti Spolku.

 

Čl. 6

Členství

1. Členem Spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, a to na základě písemné přihlášky. Člena - právnickou osobu zastupuje, neurčí-li jinak, její statutární zástupce.

2. Člen Spolku má právo podílet se na činnosti Spolku, předkládat orgánům Spolku návrhy, připomínky a podněty k veškeré činnosti Spolku a nahlížet do všech dokumentů Spolku. Člen Spolku má právo volit a být volen do orgánů Spolku.

3. Člen Spolku je povinen platit roční členský příspěvek, se splatností k 31. březnu roku v němž členství vzniklo nebo trvá, dodržovat tyto stanovy, příp. další vnitřní předpisy, vydané Spolkem, včetně usnesení Schůzí a Výboru, a plnit povinnosti, které mu uvedené předpisy a usnesení ukládají.

4. Členství ve Spolku zaniká vystoupením nebo vyloučením člena Schůzí, úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, zánikem Spolku případně jiným způsobem dle zákona.

 

 

Čl. 7

Seznam členů

1. Spolek vede neveřejný seznam členů, zápisy a výmazy v něm provádí Tajemník.

 

Čl. 8

Zásady hospodaření

1. Hospodaření Spolku se řídí usneseními Schůzí a obecně závaznými předpisy.

2. Spolek získává prostředky k zajištění své činnosti a administrativního chodu z příspěvků svých členů, a dále z darů, dotací, grantů a veřejných sbírek.

3. Majetek Spolku tvoří zejména finanční prostředky v pokladně Spolku.

4. Finanční prostředky Spolku jsou vedeny v pokladně Spolku. S finančními prostředky Spolku disponuje Tajemník na základě usnesení Výboru a písemného pokynu Předsedy. 

5. Hospodaření Spolku projednává, schvaluje a revizi provádí Schůze.

6. Spolek vede vlastní účetnictví.

 

Čl. 9

Závěrečné ustanovení

1. Není-li určeno stanovami jinak, platí přiměřeně příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Spolek zaniká na základě usnesení Schůze s likvidací, v souladu s platným zákonem. Likvidátora určuje Schůze.        

3. Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze č. 1/2015 a nabývají účinnosti dne 29. ledna 2015.